Home

Logikai műveletek informatika tétel

A logikai műveletek igazság táblája: Logikai műveletek tulajdonságai. a) Kommutativitás: A ÉS B = B ÉS A A VAGY B = B VAGY A A XOR B = B XOR A. b) Asszociativitás: (A ÉS B) ÉS C = A ÉS(B ÉS C) (A VAGY B)VAGY C = A VAGY(B VAGY C) (A XOR B)XOR C = A XOR (B XOR C) c) Disztributivitás: (A ÉS B) VAGY C = (A VAGY C) ÉS (B VAGY C Logikai műveletek. Az állítás (ítélet) egy kijelentő mondat, melyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz (jelölése: 1) vagy hamis (jelölése: 0). Logikai művelet: Állításokon végzett művelet. Az eredményül kapott állítás logikai értéke csak a komponenesek logikai értékétől függ

Állítás az a logikai alapművelet, amellyel azt fejezzük ki, hogy a tárgy, dolog a valóságban létezik vagy valamilyen tulajdonsággal rendelkezik. (Lehet igaz is és hamis is.) Tagadás az a logikai művelet, amellyel azt fejezzük ki, hogy a tárgy, a dolog a valóságban nem létezik, vagy valamilyen tulajdonsággal nem rendelkezik. (Lehet igaz is és hamis is. E két tétel a műveletek disztributív tulajdonsága és a már felsorolt tételek segítségével a következőképpen bizonyítható: A(A + B) = AA + AB = A(1 + B) =A A + AB = (A + A) (A + B) = A(A + B) = Középszintű informatika érettségi Szóbeli tételek. A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számon kérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati vizsgán történik. Néhány tételcímben szerepel a gyakorlati példa kifejezés A matematikai logika szerepe az informatikában..... 56 A logikai alapműveletek és azok alkalmazása különböző feladatok megoldása során............................... 56 Igazságtáblák (ÉS, VAGY, NEM, Kizáró VAGY)................................................................................................................. 5 Tétel: Ismertesse az analóg és digitális jelek fogalmát, átalakításának jelentőségét, az átalakítás hardvereszközeit! Határozza meg az információ fogalmát, tárolási lehetőségeit. Beszéljen az adatmennyiség méréséről, mértékegységeiről. Elemezze a különböző típusú adatok ábrázolását

1. tétel Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. HALMAZOK A halmaz axiomatikus fogalom, nincs definíciója. A benne van valami a halmazban szintén axiomatikus fogalom, (de feltételek vannak, például az egyértelműen eldönthetőség. A logikai műveletek és kapuk elsajátítását ellenőrző feladatok Logikai műveletek alatt az ítéletkalkulus ítéletein definiált műveleteket értünk, amelyek segítségével az ítéletekből újabb, összetett ítéleteket alkothatunk. Az így képezett összetett ítéletek igazságértéke pedig egyértelműen meghatározható a kiindulási ítéletek igazságértékeiből. A logikai művelet, mint általános fogalom, számtalan különféle néven fordul elő a szakirodalomban. A szerzők beszélnek pl. logikai függvényekről. A kommunikáció általános modellje. Mai információs és kommunikációs technológiák Közhasznú információs források és használata (gyakorlati vonatkozás információ keresés) A Shannon-Weaver kommunikációs modell fejezte ki először, hogy a kommunikáció a fogalom legátfogóbb értelmében információtovábbítás, függetlenül az információtovábbító és. Szóbeli érettségi tételek. Írásbeli érettségi feladatok. Pénzügyi számítások. Befektetések. Villanyszerelő felnőttképzés Foglalkoztatás II és informatika. Pizzarendelés. SZK/12/E azaz 11. esti tagozat. Természetismeret. Fizika. Logikai műveletek. A logikai műveletek és elvégzésük szabályai

Logikai műveletek Informatika ór

A logikai alapműveleteket a megismerés folyamatában általában nem elszigetelten, hanem együttesen használjuk. A különböző helyzetekben azonban hol az egyiknek, hol a másiknak van jelentősebb szerepe. A logikai alapműveletek a gondolkodás folyamatában születnek. Ezek nélkül nincs megértés Informatikai alapismeretek - Hardver. A témakör a számítógépek felépítéséről, működéséről szól. A processzor, a memória, a háttértárolók és a perifériák jellemzői, működése tartozik ide. Emellett az adattárolás (számok, szövegek, képek, hangok), a logikai műveletek és a hálózati alapismeretek még a témakör része Logikai függvények Logikai műveletek alkalmazása Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés táblázatkezelőkkel Az adattábla. Kapcsolat adattáblák között. Űrlap. Rendezés. Szűrés. Keresés. Lekérdezések típusai. Jelentések Térinformatikai ismeretek Útvonalkeresők, GPS. Térképek kezelése, Google map Algoritmusok és adato

Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete a XX. Században, napjainkban Jogi ismeretek, szerzőjog, szoftver használat jogi vonatkozásai Analóg számítógépek a XX. század elején Analóg számítógépeket a XX. sz. elején kezdtek építeni. A korai modellek tengelyek és fogaskerekek megfelelő mértékben történő elforgatásával számoltak 3 témakör - Informatikai alapismeretek -Szoftver 11. Szoftverek, operációs rendszerek fogalma, fő feladatai. • A szoftver fogalma, rétegződése; • Az operációs rendszer fogalma, fajtái, feladatai, kezelő felületei; • Operációs rendszerek csoportosítása 6. Informatikai alapismeretek 6.1. Számábrázolás, számrendszerek A bináris, decimális és hexadecimális számrendszerek. Az aritmetikai és logikai műveletek végrehajtása kettes számrendszerben. 6.2. Kódolás A kód és a kódolás fogalma. A binárisan kódolt decimális számábrázolás. A leggyakoribb numeriku Események előállítása elemi események összegeként. Példák független és nem független eseményekre. A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása. Informatika: folyamatok, kapcsolatok leírása logikai áramkörökkel

Informatika munkaközösség Informatika érettségi 2017/2018 május - június A NEM, ÉS, VAGY logikai műveletek. • A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). és a bibliográfiai tétel összehasonlítása. Főbb katalógustípusok. Matematika fakultáció a gimnáziumok 11 - 12. évfolyama számára óraszám: 2 + 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról min Informatika szakköri segédanyag Belépő a tudás közösségébe egységes jelölést használ: összeg, szorzat, unió, metszet, logikai műveletek, konkatenáció,. Mindegyik művelet visszavezethető egy bináris műveletre, s megadható mindegyikhez egy semleges Elemi programozási tételek 1 A logikai műveletek és kapuk elsajátítását ellenőrző feladatok

Logikai műveletek - InfoTanSegé

 1. Informatika tételek (középszint) [Informatika] Tétel: Ismertesse az analóg és digitális jelek fogalmát, átalakításának jelentőségét, az átalakítás hardvereszközeit! Határozza meg az információ fogalmát, tárolási lehetőségeit. - Logikai értékek ábrázolása, logikai műveletek. Témakör. Kulcsszavak.
 2. t az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban (EFOP-3.4.4- 16-2017-006) című pályázat keretében készült 2017-ben. Informatika szakköri segédanyag Belépő a tudás közösségéb
 3. 6. tétel: Számrendszerek, logikai műveletek 1. Ismertesse a számítástechnikában előforduló fontosabb számrendszerek szerepét, felépíté-sét! Mutassa be a számrendszerek közötti konvertálás menetét! 2. Ismertesse a bináris számrendszer műveleteit! 3. Ismertesse a logikai állítás fogalmát
 4. A könyvtár számítógépes katalógusának használata, adott szempontok szerinti művek keresése, adatelemek kiválasztása, logikai műveletek használata. A Mozaik kiadónál több tankönyv is megjelent, amely a könyvtárhasználattal foglalkozik, melyek vannak meg iskolánk könyvtárában
 5. szerzői jog és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licence-lési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoft-verek védelme (technikai védelem, jogi védelem). 2. Informatikai alapismeretek - hardver (6 tétel) 2.1. Jelátalakítás és.
 6. Több száz érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott filozófia érettségi tételek különböző témakörökben segítenek felkészülni: filozófiai irányzatok, logikai törvények, a gondolkodás szintjei, Platon, Arisztotelész, Descartes, Nietzsche. Amit megtalálsz: érettségi tételek, fogalomtár, tesztek, elemzések, előző évek érettségi feladatai.

Félcsoport, csoport, Lagrange-tétel. A számtest fogalma (racionális, valós és komplex számok). I.1.7. (1 egység) Lineáris algebra Vektorrendszer rangja és elemi átalakításai. Alterekre vonatkozó dimenziótétel. Lineáris leképezések, magtér, képtér. Lineáris leképezések dimenziótétele. Műveletek lineáris leképezésekkel Logikai és: A logikai és két vagy több feltételt kapcsol össze egyetlen összetett logikai kifejezéssé. Ha azt mondom, hogy a piros és gyors autókat szeretem, akkor szóba sem jöhetnek a kékek, zöldek, lassúak, stb, de egy tűzpiros Jaguar igen. A két feltételnek egyszerre kell teljesülnie Pitagorasz-tétel Geometriai szerkesztések Állítások és logikai értékük. Logikai műveletek. Ekvivalencia, implikáció. A halmazelméleti és logikai ismeretek kapcsolata, rendszerezése. Informatika orientáció 9. B osztály I. Kombinatorika, halmazo Logikai a szokásos logikai műveletek elvégzését teszik lehetővé, mint a logikai ÉS, VAGY, illetve TAGADÁS művelete. Továbbá lehetőség van segítségükkel feltételtől függő cellatartalom megadására is(HA függvény segítségével.)

Államvizsga tételek Programtervező matematikus szak 2001. január 22. Törzstárgyak Halmazelmélet és matematikai logika. Nyelvek és struktúrák, ítéletkalkulus. Az ítéletkalkulus teljességi tétele. Kompaktsági tétel, Löwenheim-Skolem tételek. Teljességi tétel. A modellelmélet elemei. Ultraszorzat és kompaktsági tétel Szekszárdi SZC Vályi Péter SZIK Informatikai ismeretek középszint 12.SzA szóbeli érettségi TÉTELEK 2020. május-júniusi vizsgaidőszak Szerkesztette: Füredi János 1/5 2020.03.08 1.1 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPOK (15%) 3 tétel 1) A Neumann elvű számítógép alapegységei, legfontosabb jellemzői: Mutassa be a Neumann-elvű számítógépek alapvető felépítését

Logikai műveletek, logikai alapműveletek - Filozófia

 1. Az informatikus pályára készülőknél fontos lehet, hogy legyenek tisztában a számítástechnika műveléséhez szükséges matematikai alapokkal (aritmetika, relációk, logikai műveletek, halmazok, sorozatok, egész, racionális és valós számok), és az alkalmazott matematika informatikához szorosan kapcsolható módszereivel.
 2. Az informatika egyik matematikai alapja a logika (a másik a halmazok). A számítógépek (főként) kettes számrendszerben dolgoznak.A számításokat is 2-es számrendszerben végzik 0-ákkal, és 1-esekkel (kivétel quantum számítógép, ott van egy harmadik érték, ami egyszerre 1 és 0 is).A processzor a belsejében található tranzisztor alapú (dolgoznak az atom alapúakon.
 3. 1. Az események algebrája Alap fogalmak Definíció: Véletlen jelenségek azok a jelenségek, amelyeket az ismert feltételek nem határoznak meg egyértelműen. (A jelenségnek tehát van oka, okai, de azok nem ismertek teljes egészében.) Definíció: Kísérletet végzünk, ha egy véletlen jelenséget megfigyelünk. A kísérletet többször, ugyanolyan körülmények között.
 4. Informatikai alapismeretek (1-2 tétel) Kettes és tizenhatos számrendszer használata, konverziók, műveletek elvégzése. Fix- és lebegőpontos számábrázolás, a kettes komplemens képzésének módszerei. Kódok, kódrendszerek, ASCII tábla felépítése, használata. A Unicode

Általános tételek I

Informatika tanmenet 6. osztály (37 óra) I. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 5 óra Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, összefüggések, tanári kérdések Tanuló tevékenységek feladatok Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák Kapcsolódások 1 Év eleji szervezési feladatok Baleset és -tűzmegelőzési szabályok Vizsgatematika Matematika I/1 tárgyhoz 2005. ősz Informatika tanár szak. A (+)-szal jelzett tételek bizonyítással együtt, a (-)-szal anélkül értendők! anélkül értendők! 1. Matematikai logika. Fogalmak, definíciók: Kijelentéskalkulus (itéletkalkulus): alapfogalmak, logikai műveletek, tautológiák(tételek. Régikönyvek, Dorozsmai Károly - 60 tétel informatikából - középszint szóbeli Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében

Programtervező informatikus alapszak (BSc) záróvizsga tételek 2013-2014.C (tanári) szakirány Informatika tételek 1. Processzorok és memóriák A Neumann-elv, Neumann-ciklus. Neumann és Harvard architektúra. CISC és RISC processzorok. Processzor utasítások, processzor regiszterek (konkrét példaként: az Intel x86. 1.Tétel: Petőfi Sándor szerelmi lírája 2 Tétel: Arany János balladái 3. Tétel: Ady Endre költészetének témái, motívumai 4.Tétel: Babits Mihály: Jónás könyve 5.Tétel: Kosztolányi Dezső prózája 6.Tétel: József Attila költészetének alapmotívumai, az utolsó versek II. Választható szerzők a magyar irodalomból 7 2. Logikai műveletek - negáció, konjunkció, diszjunkció George Boole (1815-1864) angol matematikus vezette be a kijelentések szerkezetének szimbólumokkal és műveletekkel való leírását A logika.. Logikai műveletek, halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása. Informatika: folyamatok, kapcsolatok leírása logikai áramkörökkel. Véletlen esemény, valószínűség. A tételek és megfordításuk megkülönböztetése, megfelelő módon történő alkalmazása. Feltétel és következmény felismerése. A hallgatók megismerkedjenek az informatika terület tanulmányozásához szükséges felsőbb matematika Az elsajátítandó ismeretanyag: Előadás: Ítéletek, logikai műveletek, az ítéletkalkulus formulái. Formulák kiértékelése, logikai ekvivalenciája. Fermat tétel, Euler-Fermat tétel. Kriptográfia alapjai, nyilvános.

Szóbeli tételek - sulinet

 1. 54 4641 03 Informatikus C) Oktatásinformatikus. A szakmai vizsga szóbeli témacsoportjai: témacsoport. Másolás, mozgatás, vágólap műveletek. Keresés, csere. 3. tétel. a.) Hálózati erőforrások kezelése. Kezelői parancsok és segédprogramok Aritmetikai és logikai műveletek. Kettes számrendszer felépítése.
 2. Logikai műveletek és tulajdonságaik ismerete. Definíció, tétel felismerése, az állítás és megfordításának felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és skatulyaelv alkalmazása feladatmegoldás során. Konstrukciós feladatok megoldása, lehetetlenség bizonyítása
 3. Logika, logikai műveletek 114 Függvénytranszformációk 116 Hatványozás 118 Binomiális tétel 119 Egyenletek, abszolútértékes egyenletek 121 Szabályos sokszögek, aranymetszés 122 Szögfüggvények, szögek átváltása 124 Egyenletmegoldás grafikus módszerrel 126 Pitagorasz-tétel 127 Táblázatok egybevágósága 12
 4. 2. tétel Adatábrázolás (fix és lebegőpontos számok) Kódolás, kódrendszerek (karakterek kódolása) 3. tétel Számrendszerek. Kettes, tízes, tizenhatos, átváltások, műveletek kettes számrendszerben 4. tétel A Neumann-elv. A személyi számítógép részei 5. tétel A központi feldolgozó egység feladatai, részei, jellemző
 5. Informatika munkaközösség Informatika érettségi 2017/2018 május - június Szóbeli témakörök 3 3. Informatikai alapismeretek - szoftver (Az operációs rendszer és főbb feladatai) • A szoftver fogalma, csoportosításuk, jellemzésük, megnevezésük. Az operáció

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola -2005- H:\3 Tétel.doc 2. oldal, összesen: 6 Elektromechanikus gépek A németországi számítógépgyártás meghatározó egyénisége volt Konrad Zuse (1910- 1995) mérnök, aki kezdetben jelfogós gépek építésével foglalkozott A logikai műveletek során a bizonyítások, feladatmegoldások tudatos alkalmazása. A matematikában tanult módszerek. A bizonyítási módszerek rendszerezése feladatokon, gyakorlati alkalmazásokon keresztül: a direkt, indirekt bizonyítás, logikai szita formula, skatulyaelv A hallgatók megismerkedjenek az informatika terlet tanulmányozásához szkséges felsőbb matematika (logika, leképezések, gráfok) alapfogalmaival, módszereivel és az ezekhez kapcsolódó szakkifejezésekkel, összefggésekkel, tételekkel Az elsajátítandó ismeretanyag: Ítéletek, logikai műveletek, az ítéletkalkulus formulái

Informatika tételek (középszint) [Informatika] - Érettségi

Logika. Logikai műveletek (negáció, konjukció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia) és tulajdonságaik Összevetés a halmazműveletek tulajdonságaival. Rendszerező ismétlés feladatokon keresztül. A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése. Logikai és halmazelméleti műveletek kapcsolata. Érveléstechnika - logika. (árnyákbokszolás), nevetségessé tétel, kibújás a bizonyítás kényszere alól, a bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása. 7. Első zárthelyi dolgozat az addig tanultakból (Az 1-4. és 6. óra anyagából). Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek.

Logikai művelet - Wikipédi

 1. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Órakeret 12 óra Előzetes tudás Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita
 2. INFORMATIKA (B tétel) 1. A digitális elektronika alapjai (logikai függvények, hálózatok, tárolók) 2. Számítógépek fizikai felépítése és m őködése (történet, processzorok, sínek, memóriák, architektúrák) 3. Számítógép-perifériák (háttértárak, ki- és bemeneti eszközök, illesztések) 4 Témakör például az.
 3. dennapi életben. Relációtulajdonságok. Informatika: grafikonok elkészítése számítógépes programmal

A kommunikáció (Informatika Tételek

Alapvető érveléstechnikai és logikai ismeretek átadása. Az érvek elemzésének és értékelésének módszerei. A hallgatók érvelési-, és vitakészségének fejlesztése. 8. A tantárgy részletes tematikája. 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás. Logikai műveletek, logikai alapműveletek Logikai műveletek, logikai alapműveletek A gondolkodás - logikai szempontból - műveletvégzés. Ez nem cél, hanem eszköz. Két nagy műveletcsoportot.. logika, kombinatorika, gráfok Órakeret 22 óra El őzetes tudás Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulya elv, logikai szita. Sorbarendezési és kiválasztási feladatok, gráfhasználat feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, él, fokszám. A tematikai egység nevelési.

Logikai műveletek - Bornemissza Tananyago

Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonba Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2014. május-júniusi érettségi emelt szintű szóbeli vizsgáinak témaköreit. A vizsgákat június 5. és 13. között tartják: íme, a tételek matematikából. Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. Valós számok halmaza és részhalmazai A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának. A matematikai logika alapjai. Az ítéletkalkulus alapjai. Logikai műveletek, függvények és tulajdonságaik. Logikai formulák. Logikai következtetések. Magasabbrendű logikák alapjai. Predikátum-logika, elsőrendű logikai nyelvek. Félévközi követelmények A számonkérés tartalma és módja Gondolatmenet szemléltetése gráffal. Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek eseményekkel

1 Matematika A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése Logikai érték, műveletek a Boole algebrában A algebrákban egy halmazon értelmeznek műveleteket. A Boole algebrában a halmaz a logikai konstansok (0, 1) és a logikai változók (melyek a konstansok értékét vehetik fel). A műveleteket az alábbiakban vezetjük be. Az ÉS (AND) művelet Az alábbi ábrán sorba kötött kapcsoló informatika témakörök. kommunikáció. számrendszerek. jelátalakítás és kódolás. logikai műveletek. a számítástechnika története. a számítógép felépítése: a pc. a számítógép felépítése: háttértárak és monitorok. a számítógép felépítése: nyomtatók és pozícionáló eszközök Műveletek a teknőccel - E hossz - H hossz - J fok - B fok - TF - TL - TRD - TÖRÖLKÉP - TSZ! szám - TV! szám - TÖLT . Ciklus megvalósítása a LOGO-ban . Teljes teknőc tétel: Ha a teknőc a kiindulási állapotába ér vissza, akkor a fordulat 360 fok vagy annak többszöröse. Szabályos háromszög: ISM 3 [e 50 j 120] 360/3=12 Ezen az órán megismerkedünk a logikai műveletekkel (ez egyben a 4. szóbeli tétel témája is). Írásbeli házi feladat: 1. és 2. feladat 1. Fogalmazzuk meg a következő állítások tagadását! A : A suliban minden diák szereti a fagyit. B: A Földön van olyan ember, aki több mint 500 kg. C: Iskolánkban minden osztályban van kitűnő tanuló

Category: Informatika érettségi tétele

 1. A logika szó • hétköznapi jelentése: rendszeresség, következetesség - Ez logikus beszéd volt. - Nincs benne logika. - Más logika szerint gondolkodik. • egy tudományszak neve: fő feladata a helyes következtetés - fogalmának szabatos meghatározása, - törvényszerűségeinek feltárása.
 2. t az elnevezése is mutatja, azon aritmetikai és logikai műveletek végrehajtását teszi lehetővé, amelyekkel a program által meghatározott számolási és logikai műveletek sorozata végezhető el
 3. Logikai műveletek. Mértékegységek teszt. Operációs rendszer. Windows XP kezelése - oktatófilmek műszaki informatika. Villanyszerelő felnőttképzés Foglalkoztatás II és informatika. Letölthető formában írásbeli régebbi tételek is: Érettségi feladato
 4. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint A. Teszt jellegű kérdéssor Megoldás időtartama: 60 perc A megoldáshoz segédeszköz nem használható! 1. Párosítsa össze az alábbi angol és magyar kifejezéseket oly módon, hogy az angol kifejezés elé írja a magyar kifejezés betűjelét

1 Elméleti alapok. 2 Az első lépések. 3 Elemi algoritmusok (Programozási tételek) 4 Adatszerkezetek. 4.1 Alapvető adatszerkezetek. 4.2 Haladó adatszerkezetek. 5 Haladó algoritmusok. 6 Csoportmunka. 7 Feladatok Adatok beolvasása fájlból A fájlok olvasásához a System,IO osztályt fogjuk használni, tehát ezt a program elején importálni kell! Using System.IO. A C# adatfolyamot használ a ki és bemeneti műveletekhez. (FileStream) A FileStream úgy működik, hogy meg kell adni neki első paraméternek a fájl nevét, elérési útját. Ha egy mappában van a programmal, akkor elég

Speciális logikai műveletek, a fogalommal végezhető

Informatika 6 Probléma megoldási módszerek (dinamikus programozás, mohó Leghosszabb közös részsorozat, Partíciószám probléma Informatika 7 Egyszerű adattípusok (egész, valós, logikai, karakter, mutató) és összetett adattípusok (felsorolás, tömb, rekord, unió) bitenkénti és inkrementáló műveletek. Kifejezések. Elte Programtervező Informatika Kar - Logika és számításelmélet 2013/2014/2. félév 4. oldal Formula igazságtáblája: Egy n-változós formula igazságtáblája egy olyan n+1 oszlopból és 2n+1 sorból álló táblázat, ahol a fejlécben a bázis és a formula szerepel

Adattípusok jellemzői (méret, intervallum, műveletek

Informatika szóbeli tételsor (középszint) 2010/2011 tavasz sorsz. Tétel t.kör 13. Az operációs rendszer adattárolási szolgáltatásai (könyvtár és állománykezel ő m űveletek). Beszéljen a fájltípusokról, az elérési utakról, a fájlok attribútumairól. Ismertesse a Windows operáció A logika alapvető műveleteinek alkalmazása mindennapi problémák megoldásában. Állítások és tagadásuk megfogalmazása, azok igaz, hamis voltának eldöntése, az és ill. a vagy műveletek alkalmazása. Egyszerű következtetések, állítások és megfordításuk megfogalmazása. A definíció és a tétel.

Emelt szintű érettségi szóbeli témakörök informatikából

Osztatlan informatikatanár szakmai zárószigorlat tételsor (témakörök szerint felsorolva) Érvényes 2018 decembertől Szakmódszertani tételsor, amennyiben szükséges az utolsó oldalon lévő táblázat alapján 1. Az informatika oktatásának célja, feladata Programtervező informatikus alapszak (BSc) záróvizsga tételek 2013-2014.A'' (akadémiai) és B (alkalmazói) szakirány Informatika tételek 1. Processzorok és memóriák A Neumann-elv, Neumann-ciklus. Neumann és Harvard architektúra. CISC és RISC processzorok Tantárgy neve Informatika és elektronika Tantárgy kódja INO1002 egész számok, racionális számok. A matematikai logika alapjai: logikai műveletek, igazságtáblázatok. Műveletek mátrixokkal. Binomiális és polinomiális tétel. Elemi tételek háromszögre és sokszögre. Konvex halmazok, konvex burok.. - Logikai műveletek, logikai kifejezések Közzétette 2014. április 15. szerző Mikó Csaba — 6 hozzászólás ↓ Logikai műveletek, logikai kifejezések, avagy a feltételvizsgálatok alapjai Logikai kifejezésnek nevezzük azt, amelynek az eredménye igaz vagy hamis (true - false) lehet Összetett feltétel megadása. Logikai 194 műveletek A ciklus 195 Példa: Manhattan szigete 195 A ciklus fajtái 195 Programozási tételek 197 Az összegezés tétele 197 Maximum- és minimum-kiválasztás 198 Rendezés buborék módszerrel 199 Összefoglaló kérdések, feladatok 200 SZOFTVERISMERET 201 A szoftverek csoportosítása.

A logikai tagadásra vonatkozó tételek - DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPE

A halmazműveletek és a logikai műveletek összefüggése. [A számítógépek és a logika kapcsolata. Logikai áramkörök( például összeadó egység tervezése (kettes számrendszerben) és kapukból, vagy kapukból és inverterekből. Áramkörök egyszerűsítése az ismert azonosságok felhasználásával.] Boole-algebra Informatika A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. Azaz: 1.1 A kommunikáció 1.2 Információ és társadalom 2.1 Jelátalakítás és kódolás 2.2 A számítógép felépítése 2.3 Munkavédelem és ergonómi Május 2-án kezdődik a 2011-es tavaszi érettségi időszak, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 2. és 8. között tartják. Itt olvashatjátok az idei emelt szintű szóbeli tételek címét matematikából. Készülj fel a matekérettségire az eduline és a matekerettsegi.hu közös sorozatával. Frissítsd fel a tudásodat, gyakorold a feladatok megoldását interaktív videók. Informatika.gportal : Informatika.gportal részletes : Gyakorló feladatok : Informatika jegyzetek : Informatika óravázlatok : Apácais tanmenet : Műszakis tanmenet : Office 2003-ban megnyitható az office 2007-ben készült dukomentum: A telepítéshez kattintson ide 12. évfolyamos gimnazistáknak és szakgimnáziumi tanulóknak ajánlom a videómat. A videóban megismerkedhetsz a kijelentések logikai értékeivel, a negációval, a..

Logika. Logikai műveletek: negáció, konjukció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. Tétel és megfordítása. Minden és van olyan használata. Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló alkalmazása. A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése Matematika érettségi szóbeli tételek, témakörök. 1. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben. 2. Racionális és irracionális számok. Műveletek a racionális és irracionális számok halmazán. Közönséges törtek és tizedes törtek. Halmazok számossága (bináris számrendszer, algebrai műveletek kettes számrendszerben, logikai műveletek, igazságtáblázatok, logikai kapuk) Számítógépes hálózatok (A hálózatok létrehozásának célja, Hálózatok csoportosítása, Topológiák, A lokális hálózatok hardver és szoftver elemei, Hálózati erőforrások, Bejelentkezés a hálózatba A Matematikai logika néhány további alkalmazása (4 óra) Néhány bonyolultsági osztály jellemzése logikai problémákkal, Fagin tétele. A végtelen kicsiny mennyiség (infinitezimális) bevezetése egy modell konstrukció, az ultrahatvány ill. a kompaktsági tétel segítségével. A valós számfogalom bővítése: a hipervalós számok